KONKURS – Wygraj profesjonalny projekt łazienki

Nie masz pomysłu jak urządzić lub wyremontować swoją łazienkę?

Gubisz się w nadmiarze dostępnych na rynku materiałów wykończeniowych?

Chciałbyś skorzystać z pomocy profesjonalisty, ale ograniczony budżet na to nie pozwala?

Studio Projektowania Wnętrz ANIMA-DESIGN wychodzi naprzeciw tym rozterkom i organizuje konkurs na projekt łazienki.

Konkurs skierowany jest dla wszystkich, którzy mają w planach remont starej lub urządzanie nowej łazienki.

Konkurs trwa od 01.10.2017 do 15.10.2017 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • polubić profil firmowy na facebook’u – tu
  • udostępnić na swojej tablicy post o konkursie
  • dodać komentarz do posta o treści „Biorę udział”.

Zwycięzca wyłoniony zostanie w drodze losowania 16.10.2017 r. i otrzyma koncepcyjny projekt łazienki w postaci fotorealistycznej wizualizacji oraz rysunków technicznych potrzebnych dla wykonawcy. Wszystko to po uprzednich konsultacjach ze zwycięzcą mających na celu ustalenie jego oczekiwań odnośnie efektu końcowego.

 

Szczegółowy regulamin poniżej:

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem niniejszego Konkursu (dalej zwanego „Konkursem” ) jest architekt  wnętrz Marta Czapla reprezentująca firmę ANIMA-DESIGN Sp. z o.o. NIP: 9731017988   REGON: 081226267 z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chmielnej 34/31 (dalej zwana „Organizatorem” ).
2. Konkurs nosi nazwę „Wygraj profesjonalny projekt łazienki”.
3. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, dostępnego w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com, (dalej zwanego „Serwisem Facebook” ).
4. Konkurs prowadzony jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL:https://www.facebook.com/page_ guidelines.php).
5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników (dalej zwanych „Uczestnikami” ) oraz Organizatora.
6. Konkurs jest przeprowadzany na profilu firmowym Organizatora pod adresem URL: https://www.facebook.com/AnimaDesignStudioProjektowaniaWnetrz/ (dalej zwanym „Fanpage” )

7. Organizator oświadcza, że Konkurs NIE jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy w szczególności od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540
z późn. zm.).
8. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. kodeksu cywilnego.
9. Fundatorem nagród jest Organizator.
10. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Konkurs trwa od dnia 01.10 2017 r. do dnia 15.10.2017 r. do godziny 00:00.
Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu zakończenia Konkursu.
12. Wszelkich informacji na temat przebiegu Konkursu udziela Organizator – Marta Czapla tel. 510-113-442, mail: studio.animadesign@gmail.com

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być każda osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18. rok życia i posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) mieszka na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
d) posiada utworzone i zarejestrowane imienne konto użytkownika w Serwisie Facebook, użytkowane zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook (URL: https://www.facebook.com/legal/terms);
e) jest Fanem profilu firmowego Organizatora – Fanpage w serwisie Facebook (przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „LUBIĘ TO” na profilu firmowym Organizatora pod adresem URL:
https://www.facebook.com/AnimaDesignStudioProjektowaniaWnetrz/ i tym samym zyskała status – Fan);
f) dysponuje łazienką lub innym pomieszczeniem istniejącym, przeznaczonym na łazienkę;
g) dokona czynności wymaganych na podstawie § 3 ust. 2 poniżej.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:

1. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  • polubić profil firmowy na facebook’u – tu
  • udostępnić na swojej tablicy post o konkursie
  • dodać komentarz do posta o treści „Biorę udział”.

3. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez zgłoszenie rezygnacji pod adresem e-mail: studio.animadesign@gmail.com.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszyli w sposób zawiniony postanowienia Regulaminu oraz regulaminu Serwisu Facebook, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy swym zachowaniem godzą w interesy lub prawa osób trzecich.
5. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby oraz podmioty.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I NAGRODA:

1. Zwycięzca KONKURSU wyłoniony zostanie drogą losowania, które odbędzie się 16.10.2017 r. Losowanie uwiecznione zostanie na filmie udostępnionym na fanpag’u Organizatora.

2. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez wysłanie prywatnej wiadomości w celu ustalenia dalszych działań związanych z wykonaniem projektu.

3. Po ustaleniu wszystkich szczegółów i dostarczeniu niezbędnych materiałów przez Zwycięzcę, Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania projektu w przeciągu maksymalnego czasu tj. 1 miesiąc.

4. Zwycięzca otrzyma od Organizatora fotorealistyczną wizualizację oraz rysunki techniczne potrzebne wykonawcom wraz z wykazem materiałów użytych w projekcie.

BONY UPOMINKOWE:

1. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora bon upominkowy na kwotę 100 zł na wszystkie usługi dostępne w ofercie Organizatora.

2. W ciągu 3 (słownie: trzech) dni od zakończenia Konkursu, Organizator prześle Kupon w formie elektronicznej w wiadomości prywatnej do Uczestnika.
3. Kupon zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jego wydania. Okres ważności Kuponu nie może zostać przedłużony.
4. Użycie Kuponu przez osobę nieuprawnioną stanowi ważną transakcję. Organizator nie odpowiada za nieuprawnione użycie Kuponu.
5. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę, ani inną nagrodę.

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych przesłanego opisu, o którym mowa w § 3 ust 2 lit. b), oraz dostarczonych zdjęć.
2. Wszelkie roszczenia osób trzecich w ww. zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze Zgłoszeniem zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
3. Uczestnik wyraża zgodę (udziela licencji) na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego opisu oraz zdjęć na potrzeby Konkursu, promocji Konkursu oraz na potrzeby reklamowe, na każdym współcześnie znanym polu eksploatacji. Licencja udzielona jest bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych.

 

 

Share Button

Leave a Reply